Huurbetaling


Automatische incasso of rekeningnummer wijzigen

Ongeveer 85% van onze huurder betaalt automatisch. In feite is dat de gemakkelijkste manier om de huur te betalen; wij zorgen er voor dat op of rond de 10e van de betreffende maand het juiste bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Zo kunt u nooit vergeten om de huur tijdig te betalen en betaalt u altijd het juiste bedrag, ook als de huurprijs wijzigt. Maakt u nog altijd zelf de huur naar ons over? Neem dan contact op en vraag om een machtigingskaartje voor automatische incasso. Ook als u uw rekeninnummer wilt wijzigen heeft u zo'n kaartje nodig. Sinds 1 januari 2015 is automatische incasso een voorwaarde vanuit de huurovereenkomst, dat betekent dat u ons dient te machtigen voor incasso als u een woning van ons gaat huren.

Huur betalen via bank

Maakt u de huur nog altijd zelf over? Dan moet uw huurbedrag uiterlijk de 1e van de maand waarop de huur betrekking heeft, bij ons binnen zijn. Dus op 1 maart moet de huur van maart betaald zijn. Dit heeft u met ons afgesproken via uw huurovereenkomst. U maakt de huur dan over naar IBAN: NL57 RABO 01543 04 301, ten name van Wonen Vierlingsbeek, onder vermelding van "huur" plus uw straat en huisnummer.

Problemen met huurbetaling?

Heeft u een (kleine) huurachterstand of voorziet u dat u binnenkort een probleem heeft om de huur tijdig of volledig te betalen? Neem dan altijd contact met ons op om haalbare afspraken te maken om uw achterstand in te lopen. Dat is altijd beter dan afwachten tot de achterstand oploopt of tot u een herinnering van ons ontvangt!

Ik heb een huurachterstand, wat nu?

We helpen u graag met het maken van haalbare afspraken. Lukt dit niet of geeft u zelf aan hulp nodig te hebben om uw financiën op orde te krijgen? Dan verwijzen wij u naar een organisatie die u hierbij helpt. Indien nodig maken zij ook een plan met u om andere schulden/achterstanden te betalen. Bent u niet bereid om afspraken te maken over uw huurachterstand of komt u de gemaakt afspraken niet na? Dan starten wij een incassoprocedure waarvan de bijkomende kosten voor uw rekening zijn. In het uiterste geval kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure met ontbinden van de huurovereenkomst en ontruimen van de woning als gevolg.

De opbouw van uw huurprijs

In de huuroverkomst staat - naast de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder -  de huurprijs vermeld die geldt bij aanvang van de overeenkomst. Deze huurprijs kan uit meerdere componenten bestaan. Naast de 'kale huur' van de woning kunnen er ook servicekosten in rekening voor gebracht voor aanvullende diensten. Denk hierbij aan de bijdrage in het glasfonds en een bedrag voor het schoonhouden en/of verlichting van centrale ruimten bij een appartementencomplex.

Jaarlijkse huurverhoging

De kale huurprijs wordt ieder jaar op 1 juli verhoogd. Bij deze verhoging is Wonen Vierlingsbeek gebonden aan wettelijke regels die door de overheid worden bepaald. Zo wordt ondermeer vastgesteld hoe hoog de maximale huurverhoging is. Voor informatie hierover bent u van harte welkom bij ons jaarlijks huurdersoverleg waarvoor iedere huurder in maart of april, persoonlijk een uitnodiging krijgt.

Wanneer u het als huurder niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u - tot de datum waarop de voorgestelde huurverhoging ingaat - een bezwaar indienen bij Wonen Vierlingsbeek. Wij bekijken of dit bezwaar gegrond is en indien nodig sturen we het bezwaarschrift door naar de Huurcommissie met het verzoek een uitspraak te doen. Voor het indienen van een bezwaar geldt een aantal regels. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl