Wonen Vierlingsbeek ondertekent Woondeal Noord-Brabant

13-03-2023

Op 9 maart 2023 zette Joke Abbring, directeur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek, haar handtekening onder de regionale Woondeal voor Noordoost Brabant. Dat deden die dag ook minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 37 andere woningcorporaties. In totaal gaat het om vier regionale Woondeals voor Brabant. Het doel is om tot en met 2030 ruim 130.600 woningen te bouwen in de provincie.

Streven

Minister Hugo de Jonge noemt de deals een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. En hij benoemt dat met de bouw van nieuwe woningen de dorpen en steden in Brabant leefbaar blijven. In de vier Brabantse Woondeals staat hoeveel woningen erbij komen in iedere regio en gemeente. Tweederde van de nieuwbouw gaat bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% voor middeninkomens. Gemeenten moeten ernaar streven dat  30% van de woningvoorraad bestaat uit sociale huur. Daar waar dat nog niet is -zoals in Land van Cuijk – wordt dit gerealiseerd door nieuwbouw.

Tevreden

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale Woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Samenwerking

In de uitvoering van de Woondeals werken Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen. Relevante markt- en maatschappelijke partijen spelen hierin een belangrijke rol: aan de regionale versnellingstafels wordt hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten, het benutten van (samenwerkings-)kansen en het zoeken van oplossingen voor knelpunten. De noodzaak tot samenwerking nam toe door de recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant. Het  gevolg daarvan is een beperking van de te verlenen stikstofvergunningen (Wet natuurbescherming, Wnb).
 

Terug